امید نوروزی (کشتی)
. . . ?? خداحافظ استاد ?? . . #تسليت به جامعه بزرگ #کشتي و خانواده استاد کانون، اولين مربى بنده و پدر کشتي #فارس
;