امید نوروزی (کشتی)
. با دوستان خوبم در ارتفاعات سپيدان
;