امید نوروزی (کشتی)
. بيش از آنكه درباره زندگى؛ گذشته و شخصيت من قضاوت كنى... خودت را جاى من بگذار؛ از مسيرى كه من گذشته ام عبور كن؛ با غصه ها، ترديدها، ترسها، دردها و خنده هايم زندگى كن ... يادت باشد هركسى سرگذشتى دارد هرگاه به جاى من زندگى كردى آنگاه مي توانى درباره من قضاوت كنى
;