امید نوروزی (کشتی)
. ديگران در ازاى خدمتى كه به آنها مى كنى، از تو انتقام مى گيرند
;