آ.اس رم
5 سال پیش
آ.اس رم
#DeRossi #danielederossi#asroma #roma #allenamento #training #roma #seriea
;