فرانچسکو توتی
4 سال پیش
فرانچسکو توتی
26 aprile, piazza San Lorenzo in Lucina: vi presenter? Tiempo Totti X Roma, la scarpa che rappresenta me e il mio amore eterno per Roma!
;