امید عالیشاه
سال پیش
امید عالیشاه
حاصل ضرب توان در ادعا مقدار ثابتي است..... هرچه توان انسان کمتر باشد ادعاي او بيشتر است... هرچه توان انسان بيشتر باشد ادعايش کمتر است... ????
;