امید عالیشاه
5 ماه پیش
امید عالیشاه
حاصل ضرب توان در ادعا مقدار ثابتي است..... هرچه توان انسان کمتر باشد ادعاي او بيشتر است... هرچه توان انسان بيشتر باشد ادعايش کمتر است... ????
;