امید عالیشاه
سال پیش
امید عالیشاه
خودت را به خدا و ديگران را به لياقتشان بسپار ...... ??????
;