امید عالیشاه
سال پیش
امید عالیشاه
الهي داشته هايتان چنان پر رنگ شود ..... كه غم نداشته هايتان ازارتان ندهد ...!
;