امید عالیشاه
6 سال پیش
امید عالیشاه
آنچه خداوند ميدهد پاياني ندارد و آنچه آدمي ميدهد دوامي ندارد، زندگيتان پر از داده هاي خداوند ????????????
;