امید عالیشاه
7 ماه پیش
امید عالیشاه
در طوفان زندگي با خدا بودن بهتر از ناخدا بودن است ????
;