امید عالیشاه
سال پیش
امید عالیشاه
گرگ ها حق خود را گدايي نمي كنند گرگ ها اگر با زور هم رام شوند اما اهلي نميشوند تنها سگ هاي خانگي هستند كه ازادي محدود و به بازي گرفته شدن را دوست دارند ...... ???? مرسي كه هستيد ??????
;