امید عالیشاه
سال پیش
امید عالیشاه
فراموش كردن هنر ميخواهد و من بي هنرترين انسان عالمم....رفيقم كجايي????
;