امید عالیشاه
هفته پیش
امید عالیشاه
دنيا گرفتار قضاوت هاست ....... من از خودم بودن نمي هراسم و هيچ واهمه اي ندارم ..... قاضي فقط خداست ...!????????
;