امید عالیشاه
3 سال پیش
امید عالیشاه
هرگز تسليم نشو !!!سرباز پياده در شطرنج اگر تا اخر ادامه دهد وزير ميشود يا علي????
;