امید عالیشاه
4 سال پیش
امید عالیشاه
آدم ها آنقدر زود عوض مي شوند که تو فرصت نمي کني به ساعتت نگاهي بيندازي و ببيني چند دقيقه بين دوستي ها تا دشمني ها فاصله افتاده است*
;