امید عالیشاه
4 سال پیش
امید عالیشاه
مسکيني ديدم با کفش پاره... شکر ميکرد خدا را... گفتم که کفش پاره... شکر خدا ندارد... گفتا يکي شکر ميکرد ... ديدم که پا ندارد????
;