امید عالیشاه
4 سال پیش
امید عالیشاه
برگ در هنگام زوال مي افتد ..... ميوه در هنگام كمال .... پس بنگر چگونه مي افتي ... چون برگي سبز يا چون سيبي سرخ ..... افتادگي اموز گر طالب فيضي????????
;