امید عالیشاه
4 سال پیش
امید عالیشاه
ميخهايي در ديوار استوارتر باقي مي مانند ..... كه ضربات محكمتر و عميق تري را تحمل كرده باشند????????
;