امید عالیشاه
4 سال پیش
امید عالیشاه
شجاعت : ترسي است كه فاتحه خود را خوانده است??????
;