امید عالیشاه
4 سال پیش
امید عالیشاه
بايد بگويم كه بازيكن نمي تواند تعيين كند محل خدمتش كجا باشد.مگر كسي كه سرباز مي شود يگان محل خدمتش را خودش مشخص مي كند؟ از هواداراني که اينروزها حامي ام بوده و شرايط را درک کرده اند بي نهايت سپاسگزارم.بي اغراق و افراط بايد بگويم هر چه دارم از هواداران و حمايت هايشان دارم.انها ما را در شرايط سخت حمايت کردند و زمينه ساز پيشرفت ما شدند.شايد بود برخي بازي ها که در سطح انتظارشان نبودم اما حمايت شان به من انرژي و روحيه داد تا جبران کنم.هوادار به گردن ما حق دارد.اگر هواداري از من رنجيده خاطر است فقط بداند که شرايط خاصي داشته ام.بداند که کم نگذاشتم.بهرحال اينروزها فضاي مجازي پرتنش و حاشيه است.هر هواداري ديدگاهي دارد اما فقط بگويم ذره اي از عشق من به پرسپوليس کم نخواهد شد. من با تيم قرارداد دارم و بايد پس از اتمام سربازي به تيم پرسپوليس بازگردم.اميدوارم بتوانم در بازگشت مجدد دينم را ادا کنم . اميدوارم که همه هواداران عزيز با جمع بندي همه مسايل قضاوت کرده و تحت تاثير برخي تحرکات و خط و خطوط قرار نگيرند. روزهاي خوبم در پرسپوليس را فراموش نكرده و نمي كنم.اظهارات افراد هم به رغم اينکه تحملش برايم سخت باشد محترم است و از ه
;