امید عالیشاه
3 سال پیش
امید عالیشاه
‎در بعضي طوفانهاي زندگي، ‎کم کم ياد ميگيري که نبايد توقعي داشته باشي مگر از خودت. ‎متوجه ميشوي, بعضي را هرچند نزديک، اما نبايد باور کرد ‎متوجه ميشوي روي بعضي هر چند صميمي، اما نبايد حساب کرد ‎ميفهمي بعضي را هر چند آشنا، اما نميتوان شناخت ‎و اين اصلاً تلخ نيست، شکست نيست، ‎آگاه شدن تاوان دارد ممکن است در حين آگاه شدن درد بکشي، ‎اين آگاهي دردناک است ‎اما تلخ هرگز??
;