امید ابراهیمی
6 ماه پیش
امید ابراهیمی
وقتي ميشنويم كه مردهاي هموطنم آنقدر دير به خانه مي روند تا طفلان بخوابند،كه نان از دست خالي پدر نخواهند،احساس شرم ميكنيم،اين مردم انسانهاي شريفي هستند و بسيار قابل احترام،فقط مظلوم هستند و به شما دولت مردان اطمينان كرده اند،اين جواب اين اعتماد و شرافت مردم كشورمان ايران نيست،از بالا بردن قيمت بنزين،بيكاري،فساد،نگراني آينده،وضعيت معيشتي مردم گرفته تا نابرابري در سطوح مختلف جامعه!!!ما هميشه در كنار مردم عزيز كشورمون هستيم و خواهيم بود و اميدواريم به ايراني آبادتر و ديدن لبخند بيشتر بر صورت مردم عزيز ايرانمان،آمين???????????? ملتي که ادبش قناعت را فضيلت مي داند، هر ساله دچار قحطي ست...
;