رامین رضاییان
8 ماه پیش
رامین رضاییان
بيست سال بعد،شما از كارهايي كه انجام نداده ايد ناراحت ميشويد نه كارهايي كه انجام داده ايد،پس طناب قايق تان را از ساحل باز كنيد و از ساحل امن خود به سوي آب هاي ازاد برانيد و خطر كنيد،جستجو كنيد،رويا بسازيد و كشف كنيد.. ?? خيلي دوستون دارم?? @cz.style @kamranbakhtiyari
;