رامین رضاییان
12 ماه پیش
رامین رضاییان
از انسانها غمي به دل نگير؛ زيرا خود نيز غمگين اند؛ با آنکه تنهايند ولي از خود ميگريزند زيرا به خود و به عشق خود و به حقيقت خود شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند .... دوستون دارم?????? Never give up ?? Iran ???? against south korea ????.. 1:1 ??????
;