رئال مادرید
5 سال پیش
رئال مادرید
???? vs ROMA ? 3, 2, 1... ?? Follow the game LIVE on Real Madrid App. ?? Download it in your store. ?? Link in BIO - ?? Sigue el partido en VIVO en Real Madrid App. ?? Desc?rgala en tu store. ?? Link en BIO #HalaMadrid #RMUCL - ?? TODAY | HOY ?? TIME ZONES ???? 11:45 ???? 13:45 ???? 13:45 ???? 14:45 ???? 14:45 ???? 15:15 ???? 16:45 ???? 16:45 ???? 19:45 ???? 19:45 ???? 19:45 ???? 20:45 ???? 20:45 ???? 20:45 ???? 20:45 ???? 21:45 ???? 21:45 ???? 21:45 ???? 21:45 ???? 22:45 ???? 22:45 ???? 22:45 ???? 23:15 ???? 23:45 ???? 00:45 ???? 01:15 ???? 01:45 ???? 02:45 ???? 02:45 ???? 02:45 ???? 03:45 ???? 04:45 ???? 06:45 ?? Follow the game LIVE on Real Madrid App. ?? Sigue el partido en VIVO en Real Madrid App. ?? Link in BIO
;