رضا عنایتی
سال پیش
رضا عنایتی
آنچه تو را خسته و درمانده ميكند، كوه هاى پيش روى تو نيست، بلكه ريگ هاى درون كفشت است!! ??????????????????
;