رضا عنایتی
سال پیش
رضا عنایتی
تنها چيزى كه بين شما و اهدافتان وجود دارد ،داستانهاى بى معناييست كه چرا نمى توانيد به آن اهداف برسيد............ ????????????????????????????????
;