رضا عنایتی
5 ماه پیش
رضا عنایتی
تنها چيزى كه بين شما و اهدافتان وجود دارد ، داستانهاى بى معناييست كه براى خودتان تعريف ميكنيد????????
;