رضا عنایتی
10 ماه پیش
رضا عنایتی
را حل صحيح موفقيت اين است كه اشتياق شما به پيروزى،بيشتر از ترس شما از شكست باشد. ????????
;