صادق بارانی
6 سال پیش
صادق بارانی
روي زميني داريم زندگي ميكنيم ، كه خودشو جو گرفته !! ديگه از ادماش چه انتظاري ميشه داشت ????
;