امیرحسین صادقی
6 ماه پیش
امیرحسین صادقی
كسي كه شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگي به مقصود نخواهد رسيد. (اميرحسين صادقي)
;