امیرحسین صادقی
7 ماه پیش
امیرحسین صادقی
عده اي بزرگ زاده مي شوند، عده اي بزرگي را به دست مي آورند و عده اي بزرگي را بدون آنکه بخواهند با خود دارند. روحت شادمردبزرگ ابي????????
;