امیرحسین صادقی
3 سال پیش
امیرحسین صادقی
خداجونم) هــــــــميشه که نمي شود بي دغدغه ماند هــــــــــــميشه که نمــــــي شود بي دلهــــــــــــره رفت يک وقت دلت مي خــــــواهد زمين و زمان زير و رو شــــــود و تو در " دست هايش " جا بشوي ببيــــــن ! چه مي ترســــــم و چه دست هاي تو خوبــــــند حتي اگر دلــــــم ايـــــــــــــــن همه زير و رو شود هـــــــــــــميشه که نمي شــــــود همه چيز داشت همهء دلهره هــــــاي زمين را يک جــــــا به مــــــن بدهند هــــــــــــــــــمين دست هاي تــــــو ... بس است ديــــــگر....
;