سعید عزت اللهی
5 سال پیش
سعید عزت اللهی
دلم پر است پر از خواستن تو... بايد باشي... باشي تا برايت عاشقانه ديوانگي کنم اين شعر ها هم دردي را دوا نمي کند ديگر عاشقانه هايم به دل نمي نشيند... دلاويزترين شعر من زماني سروده ميشود که تو از راه رسيده باشي وقتي که ناز کني و من نوازشت کنم اخم کني و بخندانمت بهانه بگيري و من دسپاچه شوم که چگونه آرامت کنم بايد باشي...????
;