سعید عزت اللهی
5 سال پیش
سعید عزت اللهی
ياد بگيريم آسان بگيريم و از زندگي لـــذّت ببريم ‌؛ خود را رها کنيد و به اشتباهات خود بخنديد ، زندگي ارزش غصه خوردن براي اشتباهات گذشته را ندارد. به يک لبخند ، يک بوسه ، يک نگاه از روي عشق ايمان داشته باشيد. « جدي بگيريد چيزهاي ساده را براي خوشبختي » ????????????????????
;