سعید عزت اللهی
5 سال پیش
سعید عزت اللهی
گاهى در زندگى بايد سكوت كرد،لبخند زد و ر?د شد..???????????????? بگذار فكر كنند نفهميدى امّا گردش زمين و روزگار بهشون ميفهمونه كه اين , آنها بودن كه نميفهميدند.... #smile#karma#life#
;