سعید عزت اللهی
4 سال پیش
سعید عزت اللهی
photo by: @mehdiebrahiimi & @pho.mehdiebrahimi تنها چ?ز? که خرج? ندارد جار? شدن در ذهن د?گران است پس چه بهتر است آنگونه جار? شـو?م که خنــده بر لبانشان نـقش بـبندد نه نـفرت در دلشـان .... ????
;