سعید عزت اللهی
5 سال پیش
سعید عزت اللهی
کاش .... ميدانستي . مي فهميدي ... ?ه براي داشتنت دلے را بہ دريا زدم ?ه ... از آب واھمه داشت...??????
;