سعید معروف
سال پیش
سعید معروف
‎گرچه عادت کرده ايم که بعد از مسابقات ، بعضي ها فرصت عرض اندام داشته باشند و محمل ببافند و اگر چه از بزرگان توصيه شده که جواب اين ابلهان خاموشي ست، اما وقتي پا فراتر مي گذارند و وارد زندگي خصوصي مان مي شوند چاره اي جزواکنش مناسب نيست . هرچند مي دانم هدف شان همين است که اين طوري شايد سالي يکي دوبار اسم شان لابلاي کلمات گفته شود بلکه عقده هايشان آرام بگيرد . براي اين افراد معلوم الحال همان خوب بود که تيم ملي واليبال سالي دو سه مسابقه بدهد و بشود زنگ تفريح تيم هاي طراز اول آسيا ، چه برسد به تيم هاي طرازاول دنيا !!؟؟ بهتر است استعلام کنند و بپرسند که در اين اوضاع و احوال و تحريم و فشارهاي وحشتناک ، همين واليبال چقدر انگيزه و اميد به جامعه تزريق كرده و چندصدهزار دلار نصيب فدراسيون(نه بازيكنها) کرده است . اين جفاي بزرگي ست به بازيکنان و کادر تيم ملي و زحمتکشان و عاشقان واليبال که بهترين پيروزي ها و تلاش هاي آنها ناديده گرفته شود. چشمشان ازفرط حسادت و بخل و فلاکت چنان کم سو شده که موفقيت هاي واليبال را نمي بينند و مثل آدم هاي فرتوت و بي مصرف(مفت خور) فقط نق مي زنند و لفاظي مي کنند. اصلا اهميتي ندارد. هرچه شما روي ا
;