سعید معروف
4 سال پیش
سعید معروف
هميشه سكوت نشانه ى تاييد حرف طرف مقابل نيست،گاهى نشانه ى قطع اميد از سطح شعور اوست...
;