سعید دقیقی
9 ماه پیش
سعید دقیقی
معرفت در گران?ست به هر کس ندهند پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهند ... معرفت عشق خدائ?ست، به هر کس ندهند بذر نشکفته عشقست که به نارس ندهند...خداوند متعال در همه حال رحمتش بر غضبش اولويت دارد ...#شورا#شهر#مهدي#عبدالرزاقي#سعيد#دقيقي
;