سعید دقیقی
6 ماه پیش
سعید دقیقی
قزوين شهري پر از استعداد و با ظرفيت هاي بسيار در تمام زمينه ها ...ديشب بهمراه مهندس عبدالرزاقي در نمايش جنجال در عروسي حاضر شديم .گروه هنرگاه قزوين انچنان هنر نمايش را براي تماشاگران پرداخت كه پس از پايان نمايش كسي قصد ترك جايش را نداشت دست مريضاد به تمام هنرمندان عزيز اين نمايش ...پيش تَر هم در خدمت گروه هنري رستان بودم شاهد اينچنين هنرنمايي متفاوت و پر ازخنده بودم ...قزوين شهري پر از استعداد در تمام زمينه هاست فقط بايد امكانات وفضاي كار را بيشتر و محيا تَر نمود فكر مي كنم تحقق شعار شورا و شهرداري #قزوين_شاداب_نزديكترين_مقصد دور از دسترس نباشد فقط بايد تمامي دستگاهها إجرائي و مردم عزيز در كنار هم بخواهند داشتن شهري پر از #موفقيت#شادابي#پاكي#سلامت#اقتصادشهري#متفاوت #بدون گدا#بدون كودكان كار
;