سعید دقیقی
سال پیش
سعید دقیقی
بعد از سالها انتظار ميدان كاسپين مينودر (سبزه ميدان)با همت مديريت منطقه 3شهرداري قزوين و با توجه ويژه شهردارمحترم قزوين اقاي دكتر صفري و اعضا محترم شوراي شهر قزوين گلنگ زني شد ... اميد است با اتمام عمليات عمراني خدمات تفريحي،ورزشي و فرهنگي و فضاي سبز گردشگري به منطقه مينودر ارائه شود ... #شورا #شهرداري #قزوين
;