سعید دقیقی
سال پیش
سعید دقیقی
عمر گران مي گذرد خواهي نخواهي سعي بر آن کن نرود رو به تباهي مطلب دل را طلب از سوي خدا کن زان که بود رحمت او، لايتناهي زندگي شاد است ,غمگينش مکن با غمه بيهوده تو سنگينش مکن قلبه چون آيينه ات را صاف کن با دو رنگيها تو رنگينش مکن ?? سال پيش تيم فوتبال صباباطري تهران
;