سعید دقیقی
سال پیش
سعید دقیقی
ديدار با شهروندان عزيز و رفع مشكلاتي كه در توان مان است اي كاش حوزه اختيارات مان بيشتر بود ...متاسفانه امروزه بيشتر درخواست ها اشتغال جوانان يا مشكلات اقتصادي است و كمتر مباحث مرتبط با مديريت شهري است فكري بايد كرد به حال #جوانان#تلاش#وحدت#مسئولان
;