سعید دقیقی
سال پیش
سعید دقیقی
معجزه #فوتبال تاثيرات ستاره مسلمان مصري محمد صلاح بر كاهش نگاه نژاد پرستانه و تاثير بر إقبال عمومي به دين #إسلام ورزش و بخصوص فوتبال ماوراي باور، تاثيربر فرايندهاي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و سياسي دارد براي دستيابي به اين أهداف نيازمند حمايت بيشتر است تا دخالت هاي منفعت طلبانه و سياسي دارد .
;