سعید دقیقی
سال پیش
سعید دقیقی
خنده و لبخندهايت که کيلومترها ادامه پيدا مي کند قلب و روح من را گرم مي کند تو خيلي سريع بزرگ مي شوي در حالي که من آرزو مي کنم هر لحظه با تو بودن تا ابد ادامه داشته باشد
;