سعید دقیقی
4 ماه پیش
سعید دقیقی
سفر چهارساعته با دوچرخه و بازيد از ??‍??????بخشي پروژه هاي عمراني شهرداري قزوين ... سفر را از ميان مسير دوچرخه سواري 40 كيلومتري احداثي شهرداري قزوين اغاز كرديم ابتدا بازديد ازكمربندي سبز شرق قزوين كه با سرعت در حال انجام است حدود يك كيلومتر از اين مسير اسفالت ،مسير پياده و دوچرخه ،فضاي سبز و بستر سازي رودخانه اماده شده است به اعتقادم پروژه اي فوق العاده خواهد بود در ادامه به پارك رباتيك كه در حوزه سرمايه گذاري تعريف شده است سري زديم كه از سال 89 قراردادش امضا شده كه هنوز بلاتكليف بهترين زمين شهر را بي مصرف كرده و در حالت مسكوت مانده است كه نياز به تصميمي درست براي ادامه دارد .تپه نورالشهدا و ديدار با قبور شهداي گمنام از خستگيمان كاهيددر ادامه پروژه بام شهر را برسي كرديم پروژه فعاليتي نداشت علت را پسر و جو كرديم كه متوجه شديم كه بعلت كم كاري در بحث ازمايش خاك كه مي بايست توسط سازمان خدمات طراحي انجام ميشد كه متاسفانه انجام نشده پروژه با سرعت كمي پيگيري مي شود قطعا كوتاهي مذكور پيگيري خواهد شد سافاري پارك و درياچه به سرعت در حال كار و وضعيت خوبي دارد در ضمن اسكاي بايك هم در بالاي درياچه در حال فعاليت عم
;