سعید دقیقی
سال پیش
سعید دقیقی
AFC MA DEVELOPMENT WORKSHOP کارگاه توسعه مباحث عمراني و زيرساختي در کشور هند بهمراه دبير کل فدراسيون فوتبال آقاي شکوري و خزانه دار عزيز جناب سليماني
;